bdf.brcko@gmail.com

Vlada usvojila Dokument okvirnog budžeta za 2022–2024. godinu

Vlada Brčko distrikta BiH usvojila je na 18. redovnoj sjednici Prijedlog dokumenta okvirnog budžeta Brčko distrikta BiH za period od 2022. do 2024. godine na prijedlog Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH.

Anela Ilić, šef Sektora za izvršenje budžeta istakla je da je ovaj dokument usvojen u roku predviđenom Zakonom o budžetu Brčko distrikta BiH i predstavlja osnov za izradu Prijedloga budžeta za 2022. godinu, odnosno za izradu tzv. Instrukcije broj II kojom započinje dio budžetskog procesa kojim se budžetski korisnici izjašnjavaju o svojim budžetskim zahtjevima i dostavljaju prijedloge.

„Dokument okvirnog budžeta predvidio je uravnotežene iznose prihoda i rashoda Brčko distrikta za period od naredne tri godine i odredio je gornju indikativnu granicu svih rashoda i izdataka svih budžetskih korisnika. Ti iznosi po godinama iznose: za 2022. godinu 229.000.000 KM, za 2023. godinu 236.600.000 KM i za 2024. godinu 236.400.000 KM“, dodala je Anela Ilić.

Ona je naglasila da su gornje indikativne granice rashoda za sve budžetske korisnike utvrđene i zasnovane na podacima o izvršenju njihovih budžeta za 2020. godinu, a u nekim segmentima na osnovu planiranih veličina u budžetu 2021. godine.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog zaključka da nema primjedbe na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine dostavljen od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.

Članovi Vlade usvojili su Nacrt zakona o izmjeni Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH kao i Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravljanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Brčko distrikt BiH do 2030. godine.
Na prijedlog Odjeljenja za javne poslove imenovano je Koordinaciono tijelo za realizaciju projekta Izgradnje multifunkcionalne sportske dvorane i projekta Izgradnje Gradskog stadiona u Brčko distriktu BiH.

Vlada je usvojila Smjernice za izradu odluke o kriterijima za dodjelu donacija pojedincima – studentima generacije sa područja Brčko distrikta BiH te Zaključak o davanju saglasnosti i Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja kao i Zaključak o davanju saglasnosti na Nacrt odluke o vrsti i visini naknade Komisiji za provođenje predavanja i ispita za sticanje zvanja instruktor vožnje.

Primljena je k znanju Informacija o postupcima javnih nabavki u periodu jul – septembar 2020. godine i Informacija o postupcima javnih nabavki u periodu april – jun 2020. godine.

 

Izdvojeno