bdf.brcko@gmail.com

Sa 57. skupštinskog zasjedanja Brčko Distrikta BiH

Skupština Brčko distrikta BiH je u trećem nastavku 57. redovne sjednice usvojila zaključak kojim traži od Vlade i institucija Distrikta da pruže podršku Koordinacionom timu u realizaciji infrastrukturnih obaveza iz ugovora sa SCO grupacijom o gradnji poslovne zone na prostoru bivše baze McGovern u naselju Brod.

Skupština je od gradonačelnika i Vlade Distrikta zatražila da u roku od 15 dana sačine plan aktivnosti s rokovima za realizaciju preostalih ugovornih obaveza.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić, na čiji prijedlog je razmatrana informacija o realizaciji Memoranduma o razumijevanju sa SCO grupacijom, podsjetio je da je ugovor između Distrikta i SCO grupacije iz 2021. godine, širi dio Memoranduma potpisanog 2019. godine, a čiji je cilj unapređenje ekonomskog i ukupnog društvenog ambijenta na prostoru Brčko distrikta sa značajnim ulaganjem od SCO grupacije.

Postoji niz objektivnih okolnosti koje utiču na sporost u realizaciji ugovora. Ovo je dobar način da pokažemo i građanima i Skupštini, opozicionim poslanicima da je ovaj proces transparentan“, rekao je predsjednik Milić.

Skupština Brčko distrikta je u trećem nastavku 57. redovne sjednice primila k znanju Inicijativu o ostvarivanju prava na primarnu zdravstvenu zaštitu porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida uz Zaključak kojim se zadužuje menadžment JZU  „Zdravstveni centar Brčko“ da obezbijedi dosljednu primjenu Zakona o dodatnim pravima boraca Distrikta, kada je u pitanju pružanje prioritetnih zdravstvenih usluga pripadnicima boračkih kategorija.

Ovim zaključkom obavezuje se i Inspektorat Brčko distrikta BiH da izvrši nadzor nad primjenom odredaba iz Zakona o dodatnim pravima boraca Distrikta. JZU „Zdravstveni centar Brčko“ će, u roku od 30 dana informisati Skupštinu o svim preduzetim mjerama u skladu s ovim zaključkom.

Po okončanju 57. redovne sjednice, Skupština Brčko distrikta započela je 58. redovno zasjedanje na kojem je donesena odluka da javna rasprava o rebalansu Budžeta Brčko distrikta za 2024. godinu bude održana 23. maja s početkom u 18 sati i 25. maja s početkom u 13 sati. Obje javne rasprave bit će održane u sali za skupštinska zasjedanja.

U prvom čitanju usvojene su izmjene Zakona o plaćama i drugim naknadama pravobranioca i zamjenika pravobranioca u Pravobranilaštvu Brčko distrikta BiH.

Usvojen je Prijedlog odluke o povjeravanju izgradnje i rekonstrukcije javnih puteva JP „Putevi Brčko“ kojem je povjerena i rekonstrukcija gradskog parka, kao i Odluka o visini naknade u iznosu od 300 KM za rad članova Komisije za sprovođenje Kodeksa ponašanja poslanika u Skupštini Brčko distrikta iz reda građana.

Usvojene su i odluke o utvrđivanju javnog interesa u svrhu:

– izgradnje puta u MZ Brezovo Polje Novo naselje,

– izgradnje puta i oborinske kanalizacije u k. o. Trnjaci,

– izgradnje potisnog cjevovoda i muljnog ispusta u Gornjem Rahiću,

– izgradnje dječjeg igrališta u stambenom naselju „Š“,

– izgradnje oborinske kanalizacione mreže u MZ Trnjaci i

– izgradnje oborinske kanalizacije na dijelu Dejtonske ulice u stambenom naselju Gluhakovac.

Skupština je dala saglasnost na izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji s analitičkom procjenom poslova i radnih zadataka Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH.

Termin nastavaka 58. redovne sjednice bit će naknadno utvrđen.

Izdvojeno