bdf.brcko@gmail.com

Brčko distrikt BiH će biti prva lokalna zajednica u BiH koja ukida fenomen „dežurstvo učenika“

„U skladu sa članom 57 Okvirnog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini podnosim prijavu kao roditelj učenika u obrazovnom sistemu Brčko distrikta sa nadom da će se nezakonita praksa uspostavljena prije 40-ak godina prekinuti. Naime, u obrazovnom sistemu Brčko distrikta BiH postoji fenomen „dežurstvo učenika“ koji se praktikuje u skoro svim školama, a koji protivriječi zakonskim propisima koji uređuju oblast obrazovanja. Ne slijedeći pravne akte koji su definisani zakonima i pravilnicima iz oblasti obrazovanja, osnovne i srednje škole Brčko distrikta BiH su u Pravilima škole propisale obavezu dežuranja učenika i na taj način prekršile normative koji se tiču obaveze učenika da pohađa nastavni proces i, još bitnije, ugrozile bezbjednost učenika.“

Ovako glasi prvi pasus iz detaljno obrazložene prijave nezakonitog djelovanja osnovih i srednjih škola Brčko distrikta koja je upućena Odjeljenju za obrazovanje BD, Inspektoratu BD i Ombudsmanu za prava djeteta. Takođe, uputio sam e-poštu i nevladinim organizacijama u BiH koje trebaju da štite interes djeteta garantovan Ustavom BiH (Save the Children WB, UNICEF) zahtjevajući njihov stav po pitanju dežurstva učenika.

Od svih pomenutih, Inspektor za obrazovanje Brčko distrikta je jedini postupio u skladu sa zakonima i ispunio svoju dužnost prema građanima; zaštitio je pravne normative, pravnu državu i interese učenika/djeteta. Ostali su, blago rečeno, razočarali svojim reakcijama.

Posebno jak otpor prijavi, potpuno utemeljenoj u zakonu, je došao od onog ko treba da po svaku cijenu štiti interes i sigurnost učenika (djeteta), a to je Odjeljenje za obrazovanje BD.

Šef Odjeljenja za obrazovanje BD je uložio ŽALBU na zaključak inspektora koja je odbačena i zaključak Inspektora za obrazovanje BD je postao izvršan.

Ombudsman za prava djeteta BiH do dana današnjeg se nije izjasnio po pitanju fenomena „dežurstvo učenika“, mada su kolege Ombudsmani iz Srbije i Hrvatske eksplicitno u svojim stavovima osudili ovu praksu i naglasili da je protivzakonita, ugrožava sigurnost djetata i da treba biti hitno ukinuta. Nije jasno čije interese je štitio gospodin Hari Hamzić, stručni savjetnik Ombudsmana za prava djeteta BiH, ali je izvjesno da to nisu interesi djeteta/učenika. Reakcija Ombudsmana je skandalozna i zalužuje osudu javnosti.

Organizacija Sačuvajmo djecu (Save the Children), takođe, nije odgovorila na upit, kao ni UNICEF, koji u svom odgovoru tvrdi da se ne bavi individualnim slučajevima, mada je u konkretnom slučaju riječ o tumačenju zakonske regulative i predmet je opšteg karaktera od javnog interesa.

Zaključak: Brčko distrikt BiH će biti prva lokalna zajednica u BiH koja ukida fenomen „dežurstvo učenika“ i rješava pitanje bezbjednosti u srednjim i osnovnim školama na sistemski način. Prve informacije nisu obećavajuće – u početku će biti zapošljavani portiri koji, u određenom broju, nisu u stanju ni sebe čuvati.

Škole su, nažalost, jedine ustanove koje nemaju adekvatnu zaštitu i jedine u koje idu djeca. Upravo zbog činjenice da u škole idu DJECA, sigurnost mora biti na najvišem mogućem nivou, što uključuje zapošljavanje osoba koje će i fizički i mentalno biti spremne na moguće izazove.

Zaposleni treba da imaju niz ovlaštenja i radnih zadataka, od zaštite sigurnosti učenika, radnika škole i roditelja, legitimisanja onih koji ulaze u školu, do čuvanja školske imovine i identifikacije učenika koji se ponašaju vandalski prema istoj.

U suštini, mogli bismo imati osobe koje će biti zadužene da se u potpunosti poštuju Pravila škole kada je u pitanju ponašanje učenika, a čija će službena zabilješka biti osnov za snižavanje vladanja učenicima koji se u školi ponašaju devijantno i destruktivno. Sada je šansa da se sistemski riješi ovaj problem u najboljem interesu naše djece.

Božidar Jović, profesor i roditelj

Izvor: nula 49

Izdvojeno