bdf.brcko@gmail.com

PREPORUKA KANCELARIJI GRADONAČELNIKA- INSPEKTORATU BRČKO DISTRIKTA BOSNE I HERCEGOVINE

Instituciji Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine obratio žalitelj, poljoprivredni inspektor iz Brčkog, zbog načina na koji Kancelarija gradonačelnika- Inspektorat Brčko distrikta BiH poljoprivrednim inspektorima dodjeljuje u rad zahtjeve/inicijative za provođenje inspekcijskog nadzora

Ombudsmeni za ljudska prava Bosne i Hercegovine razmotrili su ovaj predmet u skladu sa odredbama Zakona o Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Zakona o radu Brčko distrikta BiH, Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH i Zakona o inspekcijama Brčko distrikta BiH te uputili preporuku P-96/24 Brčko distriktu BiH, Kancelariji gradonačelnika, Inspektoratu-Glavnom inspektoru:

1. da osigura ravnomjeran raspored radnih zadataka, imajući u vidu vrstu nadzora i složenosti poslova, shodno objektivno uspostavljenim kriterijima, poštujući odredbe Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u pogledu zabrane dovođenja u nejednak položaj radnika;

2. da u slučaju postojanja sumnje na sukob interesa, pokrene postupak sukladno odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine;

3. te da u roku od 15 dana od dana prijema ove Preporuke, obavijesti Ombudsmene za ljudska prava Bosne i Hercegovine o načinu realizacije iste

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine ukazali su da Inspektorat Brčko distrikta BiH ima važnu ulogu kontrole i nadzora nad primjenom zakona, propisa i opštih akata iz nadležnosti organa i institucija BiH i Brčko distrikta BiH, što obezbjeđuje zakonitost i zaštitu javnog i privatnog interesa. Poštovanje principa zakonitosti nužno je osigurati i unutar samog Inspektorata, posebno imajući u vidu odredbe Zakona o radu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine u pogledu zabrane dovođenja u nejednak položaj radnika.

U slučaju sumnje na sukob interesa uposlenih, koji prema Zakonu o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine: „postoji kada nosilac javne funkcije ima privatni interes koji utiče, može uticati ili se stvara utisak da utiče na obavljanje javne funkcije,” potrebno je shodno odredbama ovog Zakona, provesti postupak pred Komisijom za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta BiH, koja će u svakom pojedinačnom slučaju donijeti odluku o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa.

Izdvojeno