bdf.brcko@gmail.com

Kazneni zakon Brčko distrikta bit će usklađen s konvencijama Vijeća Evrope

Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je, u prvom čitanju, izmjene i dopune Kaznenog zakona Brčko distrikta kojim će ovaj zakon biti usklađen s konvencijama Vijeća Evrope, odnosno s Istanbulskom konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Lanzarote konvencijom o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja, a koje je BiH potpisala 2013. godine.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić napomenuo je da je Republika Srpska već implementirala rješenja iz Istanbulske konvencije kroz svoje zakonodavstvo dok je Federacija BiH na putu da to učini, navodi se u saopćenju Skupštine Brčko distrikta.

– Sigurno je da ćemo do drugog čitanja pokušati, u suradnji s Pravosudnim povjerenstvom Distrikta, koje je i predlagač ovih izmjena i dopuna, riješiti sve nedoumice da bi Zakon, na koncu, dobio potrebnu potporu – rekao je Milić.

Vršitelj dužnosti sekretara Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH Rade Mitrović rekao je da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH, osim izmjena i dopuna postojećih odredaba, sadrži i 42 člana u kojima su propisana nova kaznena djela i nove odredbe.

Mitrović je istaknuo da je Nacrtom predviđena uspostava posebnog registra osoba koje su pravosnažno osuđene za kaznena djela protiv spolnog integriteta braka i porodica u kojima su žrtve djeca.

– Izmjenama i dopunama postojećih odredaba mijenja se i definicija pojma djeteta i u smislu ovog zakona djetetom će se smatrati osoba koja nije navršila osamnaest (18) godina – rekao je Mitrović na sjednici, tokom izlaganja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH.

Izdvojeno