bdf.brcko@gmail.com

I DALJE MILIONSKI GRANTOVI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA U BRČKO DISTRIKTU I DALJE NETRANSPARENTNI I BEZ ADEKVATNE KONTROLE

Uvidom u objavljene spiskove neprofitnih organizacija, koje su u 2021. godini koristile sredstva donacija i transfera iz budžeta Brčko distrikta BiH, revizori su utvrdili da je određeni broj neprofitnih organizacija dobio sredstva transfera i donacija od više budžetskih korisnika Brčko distrikta BiH, a koji nemaju utvrđene mehanizme međusobne saradnje prilikom dodjele sredstava.

Skupština Brčko distrikta dodjelu korisnicima donacija i transfera iz bužeta Vlade i institucija Brčko distrikta BiH ne prati na organizovan, sveobuhvatan i sistematičan način, dok se pravdanje dodijeljenih sredstava vrši znatno iza predviđenog roka i neodgovarajućom dokumentacijom bez praćenja namjene utroška dodijeljenih sredstava.

Ovo su konstatovali revizori Kancelarije–Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH u provedenoj reviziji finansijskog poslovanja i usklađenosti poslovanja sa važećim zakonskim i drugim relevantnim propisima Skupštine Brčko distrikta za period 01.01.-31.12.2021. godine.

Izdaci za tekuće transfere, donacije i druge tekuće rashode u 2021. godini planirani su u iznosu od 2.403.000 KM, a realizovani u iznosu od 2.358.374 KM ili 98,14 odsto. Od realizovanog iznosa na donacije neprofitnim organizacijama se odnosi 2.311.674 KM, a na donacije pojedincima 46.700 KM. Najviše sredstava doznačeno je vjerskim organizacijama, ukupno 1.961.673 KM, udruženjima građana i pojedincima 246.700 KM, a poslaničkim klubovima 200.000 KM.

Uvidom u objavljene spiskove neprofitnih organizacija, koje su u 2021. godini koristile sredstva donacija i transfera iz budžeta Brčko distrikta BiH, revizori su utvrdili da je određeni broj neprofitnih organizacija dobio sredstva transfera i donacija od više budžetskih korisnika Brčko distrikta BiH, a koji nemaju utvrđene mehanizme međusobne saradnje prilikom dodjele sredstava.

Donacije i grantove dodjeljivalo je i Odjeljenje za stručne i administrativne poslove, čije Pododjeljenje za podršku MZ, NVO i UG je nadležno za oblast neprofitnih organizacija. Iz budžeta BD su tekući transferi, donacije i drugi tekući rashodi odobreni u iznosu od 1.422.246 KM, a izvršeni su u iznosu od 1.056.519 KM ili 74,29 odsto odobrenog iznosa. Transferi mjesnim zajednicama izvršeni su u iznosu od 355.000, po javnom pozivu tekuće donacije ostalim neprofitnim organizacijama u iznosu od 271.519 KM, donacija Crvenom krstu 40.000 KM i tekuće donacije ostalim neprofitnim organizacijama-udruženjima građana proisteklih iz proteklih ratova 20 vijeka 390.000 KM.

Revizori su konstatovali da su, kao i u ranijem periodu, u znatnoj mjeri transferi koji su pozicionirani za finansiranje projekata po javnom pozivu znatno manjeg udjela od transfera koji se dodjeljuju izvan javnih poziva, odnosno direktno korisnicima.

U prošloj godini nisu realizovana sredstva po drugom javnom pozivu za neprofitne organizacije, u iznosu od 280.727 KM, zato što nije usvojen na sjednici Vlade Distrikta. Takođe ni transfer Fondu za nacionalne manjine u iznosu od 50.000 KM. Razlog za nerealizaciju ovih sredstava je u činjenici da u 2021. godini Vijeće za nacionalne manjine nije formirano, te tako, shodno odredbama Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina, nije bilo predlagača tema za Javni poziv.

Izdašna u dodjeli grantova i donacija neprofitnim organizacijama bila je i Kancelarija gradonačelnika BD, u prošloj godini ukupno dodjeljujući 963.384 KM, ali bez objavljivanog javnog poziva čime, po mišljenju revizora, nije obezbijeđena transparentnost, te nije osigurano da svi potencijalni korisnici pod jednakim uslovima imaju na raspolaganju sve bitne informacije vezane za korišćenje grantova.

„Pojedini korisnici grantova su trošili budžetska sredstva bez provođenja postupka javnih nabavki. Nepostojanje jedinstvenog registra na nivou Vlade i institucija Brčko distrikta BiH je omogućilo ponavljanje i realizaciju više zahtjeva od istog korisnika granta u istom ili nekom drugom periodu, kod iste ili druge institucije“ – navedeno je u Izvještaju sa datom preporukom da je potrebno osigurati  veću transparentnost u dodjeli grantova, uspostaviti internu kontrolu nad realizacijom odluka o dodjeli donacija.

Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH su preporukama Kancelariji gradonačelnika, kao i Skupštini BD i Odjeljenju za stručne i administrativne poslove naložili  uspostavljanje jedinstvene baze podataka o dodjeli grantova iz usvojenog budžeta, odnosno uspostavljanju registra dodijeljenih grantova od strane Vlade i institucija Brčko distrikta BiH u cilju efikasnije kontrole, analize i planiranja dodjele grantova.

„Na probleme u segmentu dodjele sredstava neprofitnim organizacijama smo ukazivali i tokom protekle i ove godine. Iako je učinjen pomak u ovoj oblasti upravljanja budžetskih sredstvima donošenjem novih Zakona o budžetu Brčko distrikta i Zakona o udruženjima i fondacijama Brčko distrikta i od vlasti Distrikta prihvaćene Inicijative koja se tiče kriterija kojim se obezbjeđuju veća transparentnost u dodjeli i trošenju sredstava, ostale su brojne manjkavosti i problemi.“ – reakcije su iz neformalne grupe, sastavljene od predstavnika neprofitnih organizacija, udruženih sa ciljem da doprinesu transparentnoj i pravednoj, na preciznim kriterijima zasnovanoj, raspodjeli i trošenju sredstava za neprofitne organizacije iz budžeta Brčko distrikta.

Razmatranje izvještaja o reviziji finansijskog izvještaja Skupštine Brčko distrikta uvršteno je za 33. sjednicu Skupštine, koja je započeta 30. novembra, pa će doći na red u nastavku te sjednice 7. decembra, kada je zakazana i 34. sjednica, na čijem su dnevnom redu i izvještaji Odjeljenja za stručne i administrativne poslove i Kancelarije gradonačelnika Brčko distrikta.

 

 

(Ljubinko Đurić, Antikorupcija & Revizije info)

Izdvojeno