bdf.brcko@gmail.com

Pred poslanicima ponovo Zakon o stečaju kojim se razvlašćuje Brčko Distrikt BiH

U srijedu, 25. maja o.g. će se pred poslanicima ponovo naći, u drugom čitanju, Zakon o stečaju kojim se u članu 71, stav 3 ovlasti Distrikta prenose na entitete. Ukoliko se usvoji ovaj Zakon u predloženm obliku onda prvo treba javno obznaniti koji su to poslanici glasali za ovaj Zakon (neka se zna), a onda pokrenuti spor pred nadležnim sudovima.

Već smo postavljali pitanje zašto Pravosudna komisija, kao ovlašteni predlagač ovog zakona i neko ko sačinjava Listu stečajnih upravnika u Distriktu, dakle i implementator ovog zakona, ništa ne poduzima da se nadležnost za polaganje ispita za stečajnog upravnika polaže u Distriktu. Ovako ona, na posredan način, radi na oduzimanju od Distrikta njegovih ovlaštenja.

Umjesto toga Pravosudna komisija, na čelu sa gospodinom Safetom Pizovićem, dostavlja pismo Skupštini u kojem se kaže da Pravosudna komisija ne može prihvatiti stav da je član 71, stav 3 u suprotnosti sa Statutom Distrikta i da oni koji tako smatraju moraj odgovor potražiti kod nadležnog suda.

No, pri tome, Pravosudan komisija, na čelu sa g. Pizovićem, zaboravlja da je ona ovlašteni predlagač ovog zakona i da ovakvim stavom ona implicite iskazuje svoj stav da je predloženi Zakon u skladu sa  Statutom. Daljnja konsekvenca je da Pravosudan komisija, na čelu sa gospodinom Pizovićem, smatra da i drugi zakoni, iz njene nadležnosti, kojima se oduzimaju ovlasti Distrikta i prenose na entitete, kao što su Zakon o advokatskoj djelatnosti, Zakon o notarima, nisu u suprotnosti sa Statutom Distrikta. A to već zabrinjava. Ovdje se ne radi samo o pokušaju da „briga moja pređe na drugoga“, nego o involviranosti Pravosudne komisije u stavove sadržane u spornim zakonima.

Stoga bi bilo  neophodno da Skupština Zakon o stečaju povuće iz procedure i predloži njegove izmjene kojima će se polaganje stručnih ispita za stečajne upravnike provoditi pred organima Distrikta. U protivnom, djeluje se suprotno Konačnoj odluci i Statutu Distrikta, a u skladu sa politikom koja, nakon pokušaja razvlašćivanja države BiH, sada radi na razvlašćivanju Distrikta.

Da podsjetimo na član 1.3 Statuta Distrikta u kojem se kaže DA NIJEDNOM OD ENTITETA VLAST DISTRIKTA NEĆE DODIJELITI ILI POVJERITI BILO KOJU FUNKCIJU UPRAVLJANJA ILI OVLAŠTENJA KOJA NIJE DOZVOLJENA ILI POVJERENA TEKSTOM STATUTA OD 08. MARTA 2000. GODINE.

PA IZVOLITE, DAME I GOSPODO POSLANICI.

 

 

A.E.U.

Izdvojeno