bdf.brcko@gmail.com

Subvencije licima u stanju socijalnih potreba za komunalne usluge

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na današnjoj 23. redovnoj sjednici usvojila je Prijedlog odluke o odobravanju programa utroška sredstava, subvencije licima u stanju socijalnih potreba za komunalne usluge.

Šefica Pododjeljenja za socijalni rad Vlade Brčko distrikta BiH Nataša Stevanović kazala je da je visina  sredstava  za  realizaciju  ovog  programa  u  2021. godini 830.000,00 KM.

„Nismo sigurni da li će ukupno biti 12.600 korisnika ili 13.100 jer očekujemo i nove korisnike. Konačne liste ovih subvencija bit će istaknuta na tri mjesta kako bi se korisnici mogli uvjeriti u svoju evidentiranost. Postupak za utvrđivanje prava na subvenciju provodi istovremeno Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge, Odbor za zapošljavanje i Služba za boračko-invalidsku zaštitu“, kazala je Stevanović.

Subvenciju za komunalne usluge ostvaruju lica u stanju socijalnih potreba i to:  

a) penzioneri koji su u 2021. godini ostvarili pravo na isplatu jednokratne novčanu pomoć za penzionere u iznosu od 150,00 KM;  

b) nezaposlena lica evidentirana do 1.  juna  2021. godine u Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i to: žene sa navršenih 55 godina života i starije i muškarci sa navršenih 60 godina života i stariji;  

c) korisnici stalne osnovne novčane pomoći prema posljednjim evidencijama za mjesec kada  se  donosi  Odluka,  

d) hraniteljske porodice djece bez roditeljskog staranja i punoljetnih lica smještenih u  hraniteljske porodice, evidentirani u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu;  

e) porodice djece ometene u psihofizičkom  razvoju  evidentirana u Pododjeljenju za socijalnu zaštitu prema  posljednjim  evidencijama  za mjesec kada se donosi Odluka;  

f) ratni vojni invalidi i mirnodopski invalidi evidentirani u Službi za boračko-invalidskuzaštitu čija lična invalidnina ne prelazi iznos od 382,18  KM i  

g) slijepa lica korisnici dodatka za njegu i pomoć od drugog lica, koji istovremeno nisu korisnici penzije ili stalne osnovne novčane pomoći.

Vlada Brčko distrikta BiH na današnjoj sjednici usvojila je i Prijedlog odluke o usvajanju programa samozapošljavanja na području Brčko distrikta BiH u 2021. godini – transfer Zavodu za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Šefica Pododjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu Vlade Brčko distrikta BiH Amra Abadžić uputila je poziv svim mladima s područja Distrikta koji imaju poslovne ideje da se jave na poziv koji će uskoro raspisati Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH.

Svrha Programa je doprinos privrednom razvoju Brčko distrikta BiH kroz  stvaranje  uslova  za samozapošljavanje i podizanje preduzetničkog duha na području Brčko distrikta BiH koji će se realizovati putem Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH i ukupan iznos sredstava  za realizaciju je 500.000,00 KM. Mogu aplicirati sva nezaposlena lica koja su prijavljena na aktivnu evidenciju nezaposlenih u Zavodu za zapošljavanje s tim da je 450.000 KM izdvojeno za takva lica, a 50.000 KM za lica koja su već pokrenula biznis do momenta raspisivanja javnog poziva. Za pokrenuti biznis, maksimalni iznos za lica koja su pokrenula biznis je 10.000 KM, a za početnike 15.000 KM“, kazala je Abadžić.

Na sjednici Vlade danas je usvojen i Prijedlog odluke o odobravanju dodjele donacija redovnim studentima Brčko distrikta BiH i programa utroška sredstava.

Šef Pododjeljenja za zajedničke poslove Vlade Brčko distrikta BiH Samir Čorbadžić kazao je da je Vlada u prethodnom periodu na prijedlog Odjeljenja za obrazovanje usvojila Odluku o kriterijima i načinu dodjela donacija stipendija redovnim studentima za period od 1. 1. 2021. do 30. 9. 2021. godine, te da je na istoj sjednici usvojena i odluka o vrsti i visini stipendija koje će se dodjeljivati.

Donošenje ovih odluka kao i današnje odluke su preduslov za raspisivanje javnog poziva za dodjelu stipendija studentima s područja Brčko distrikta BiH koji će biti objavljen do kraja ovog mjeseca“, naglasio je Čorbadžić.

Vlada je odobrila i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za obrazovanje za angažovanje do 190 lica (nastavnika, stručnih saradnika, saradnika u nastavi, odgajatelja i asistenata u nastavi) na osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Smjernice za izradu nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Brčko distrikta BiH i Smjernice za izradu nacrta pravilnika o dopuni Pravilnika o polaganju stručnog ispita nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi osnovnih i srednjih škola i odgajatelja u predškolskoj ustanovi Brčko distrikta BiH.

Na sjednici usvojen je i Prijedlog odluke o izmjeni odluke o imenovanju Komisije za izradu stručnog mišljenja u postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava za dodjelu tekućeg i kapitalnog transfera Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana o obrazovnim potrebama Roma u Brčko distriktu BiH za period 2021–2023. godina, Prijedloga odluke o izmjeni Odluke o imenovanju člana i zamjenika projektno-izvedbenog tima državnog projekta stambenog zbrinjavanja u okviru regionalnog stambenog programa (PIT DPSZ), Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Odjeljenju za javne poslove za angažovanje jednog izvršioca sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – diplomirani ekonomista, Prijedlog odluke o imenovanju predstavnika u interresornu radnu grupu za pripremu Akcionog plana za pripremu, provođenje i diseminaciju rezultata popisa poljoprivrede u BiH 2021–2024, Nacrt zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt sporazuma između Vijeća ministara BiH i Ujedinjenih Meksičkih Država, Nacrt zaključka o davanju saglasnosti na Nacrt izvršnog programa o kulturnoj saradnji za period 2022–2026. godine između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva kulture i turizma Narodne Republike Kine i Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti kao zvaničnog stava o inicijativi Ujedinjenog Kraljevstva za prevenciju seksualnog nasilja.

Vlada je odobrila Nacrt odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje poslovnim prostorom bez naknade u korist Udruženja građana „Zumba aerobik klub“ Brčko distrikt BiH, Udruženja „Asocijacija računovođa i revizora Brčko distrikta BiH i MZ Vučilovac.

Na sjednici odobren je i Nacrt prijedloga odluke o promjeni namjene javnog dobra i Strateški program „Sigurnost djece u digitalnom okruženju u Brčko distriktu BiH“ i Akcionog plana za borbu protiv nasilja nad djecom u digitalnom okruženju 2021–2024.

Članovi Vlade primili su k znanju i godišnji izvještaj o radu i finansijskom stanju JP „Luka Brčko“ d. o. o. Brčko distrikt BiH za 2020. godinu kao i Izvještaj o radu Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 30. 6. 2021. godine.

Izdvojeno