bdf.brcko@gmail.com

Dr. Aleksandar Maksimović predstavnik Brčko Distrikta BiH u nedavno konstituisanom Vijeću za nauku BiH

U nedavno konstituisanom Vijeću za nauku BiH i Brčko distrkt ima svog predstavnika, a na tu poziciju je imenovan šef Pododjela za visoko obrazovanje u Vladi Brčko distrikta dr. Aleksandar Maksimović.

Vijeće za nauku BiH je stručno i savjetodavno tijelo Ministarstva civilnih poslova a formirano je Odlukom Vijeća ministara BiH.

„Ono što je bitno za Brčko distrikt jeste da će se u buduće određene inicijative koje se na Vijeću za nauku predlože Ministarstvu civilnih poslova implicirati i na Brčko distrikt prije svega u određenom razvoju nauke na lokalnom nivou“, istakao je Maksimović.

Preporuke EU su da lokalne uprave finansiraju određena naučna istraživanja te će i ovo Vijeće pokrenuti inicijative da se u entitetskim, kantonalnim i budžetu Brčko distrikta planiraju sredsta za razvoj i unapređenje nauke

“U mnogim lokalnim zajednicama i vladama postoje posebni resori koji se bave naukom, tehnologijom i razvojem i mislim da bi mi u Brčko distriktu trebali naći način kako nauku staviti u formu razvoja naše lokalne zajednice” naglasio je Maksimović

Na nedavno održanoj konstitutivnoj sjednici Vijeća jednoglasno su izražene volja i spremnost članova ovog tijela da daju puni doprinos unapređenju stanja u oblasti nauke i tehnologije u Bosni i Hercegovini. Naglašeno je da nauka treba biti prepoznata kao djelatnost od posebnog interesa za Bosnu i Hercegovinu, a da Bosna i Hercegovina s druge strane treba da postane okružje podsticajno za naučni rad.

 

Izvor: RBDBiH

Izdvojeno