bdf.brcko@gmail.com

SKUPŠTINA DISTRIKTA – INSTITUCIJA KOJA NEMA POZITIVNU OCJENU REVIZORA?

U nedavno objavljenoj analizi Centara civilnih inicijativa, o reviziji u Brčko distriktu, u kojoj je ukazano na potrebu efikasnijeg procesa javne revizije u distriktu, pored Tužilaštva, posebno je apostrofirana odgovornost i potreba aktivnijeg pristupa Skupštine Brčko distrikta.

Na žalost, dosadašnji odnos Skupštine, prema ovoj oblasti, je krajnje nezadovoljavajući. Mogli bi smo reći čak i bez svijesti o ozbiljnosti uloge revizije u društvu i volje da se ozbiljno bave svojim poslom.

Osim što Skupština ne radi ništa da bi povećala realizaciju revizorskih preporuka institucijama, koje se daju u cilju otklanjanja uočenih nedostataka i nezakonitosti, te, nedostataka zakonodavnog okvira, na koje su ukazali iz CCI-a, Skupština se s krajnjim nehatom odnosi i prema radu Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu.

Eklatantan primjer tog odnosa je činjenica da je još uvijek aktuelni saziv Skupštine Brčko distrikta, iako mu od njegovog povratka sa ljetnjeg godišnjeg odmora, stoje svi izvještaji Ureda, o finansijskoj reviziji institucija u Distriktu za 2019. godinu, odlučio završiti sa radom, odnosno neodržavati sjednice, mada mu je nerealizovano ostalo skoro 60% izvještaja Ureda za reviziju. Koji će, dakle, za pojavljivanje na dnevnom redu Skupštine, morati čekati izbor novog saziva i kostituisanje Skupštine u tom sazivu.

SKUPŠTINA BEZ POZITIVNE OCJENE REVIZORA

U pomenutoj analizi CCI-a, konstatuje se da “Revizorski izvještaji će imati efekta na povećanje efikasnosti i transparentnosti u trošenju javnih sredstava, tek ukoliko organi nadležni za postupanje po revizorskim izvještajima provode odgovarajuće mjere, koje će „natjerati“ institucije da odgovornije troše javni novac.”

No, šta kada ni te institucije, koje bi druge trebale navesti na poštovanje revizorskih preporuka i poboljšanje poslovanja, ni same nemaju pozitivne ocjene i dobijaju veliki broj preporuka od revizora?

Među 12 dosad razmotrenih i usvojenih (od 29 kreiranih) izvještaja, je i – Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja Supštine Brčko distrikta BiH.

Skupština Brčko distrikta je za stanje utvrđeno revizijom za 2019. godinu dobila “mišljenje s rezervom”. Kao i nakon prethodno provedene revizije, za 2018. Kao i u većini revizija provedenih u posljednjih 10 godina.

Kuriozitet je da su revizori, nakon posljednje provedene revizije, Skupštini izrekli dosad najveći broj preporuka – čak 20. Od kojih se dobar broj odnosi na neprovedene preporuke iz prethodnog perioda. Što znači da sama Skupština ima problema sa provođenjem preporuka koje joj se daju.

KRŠENJA ZAKONA I NAČELA EFIKASNOSTI I EKONOMIČNOSTI TROŠENJA
Mišljenje s rezevom, od Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu, Skupština je dobila iz dva razloga.

Prvo zato što  nije osigurala usvajanje Budžeta Distrikta za 2019. godinu u zakonski propisanom roku, u skladu sa Statutom Brčko distrikta i Poslovnikom o radu Skupštine, te, zato što izmjene i dopune Budžeta nisu vršene u skladu sa odredbama Zakona o budžetu Brčko distrikta.

Drugo, Skupština je, u revidiranom periodu, realizovala više tekućih grantova pojedincima i neprofitnim organizacijama, na osnovu usvojenih programa utroška tekućih sredstava, koji su doneseni u skladu sa odredbama Odluka o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava grantova, ali istim nisu adekvatno i precizno definisane procedure dodjele, korištenja i pravdanja grantova, kako bi se osigurala načela zakonitosti, efikasnosti i ekonomičnosti trošenja i potpuna transparentnost dodijeljenih sredstava, u skladu sa odredbama člana 3 Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH.

Pojedini korisnici grantova su trošili budžetska sredstva bez provođenja postupka javnih nabavki.

Dodatno, nepostojanje jedinstvenog registra na nivou Vlade i institucija Brčko distrikta BiH je omogućilo ponavljanje i realizaciju više zahtjeva od istog korisnika granta u istom ili nekom drugom periodu, kod iste ili druge institucije.

Na kraju, nevezano za finansijsku reviziju same Skupštine, podsjetimo da praksa u Brčko distriktu, za razliku od prakse u entitetima i na državnom nivou, podrazumijeva da revizorski izvještaji postaju dostupni javnosti (objavljuju se na zvaničnoj web stranici Ureda za reviziju), tek nakon usvajanja u Skupštini. Što je, dakle, dodatni problem u čitavoj priči oko odlaganja razmatranja revizorskih izvještaja.

(TH, revizije.info)

Izdvojeno