bdf.brcko@gmail.com

Da li je brčanska Vlast u stanju da pravedno i transparentno distribuira javna sredstva neprofitnim organizacijama?

„Nama, kojima je u interesu razvoj lokalne zajednice, ostaje nejasno, da li, i nakon tri godine, oni koji dodjeljuju sredstva – ne mogu ili ne žele da se usaglase oko ovog pitanja? I da li je možda krajnji cilj stvoriti što veću konfuziju kako bi se civilni sektor, pojedinci i pravna lica koja žele koristiti javna sredstva za uvođenje nekih društvenih promjena, u tom pokušaju u startu naveli da odustanu?“, pitaju se iz Omladinskog centra „Vermont“, već godinama posvećenog sređivanju stanja u oblasti finansiranja neprofitnih organizacija u Brčko distriktu, odnosno uspostavljanju istog na principima transparentnosti, pravednosti i raspodjele zasnovane na preciznim kriterijima. Njihovu najnoviju informaciju, o ovom problemu, prenosimo u cjelosti.

Brčko distrikt BiH predstavlja vrlo konfuznu zajednicu kada su u pitanju javni pozivi za projekte/ programe neprofitnih organizacija iz lokalnih fondova. Konfuzija kreće od samog selektovanja organizacija kojim djelatnostima se mogu baviti, u kojim odjeljenjima Vlade Brčko distrikta BiH se mogu finansirati/sufinansirati, te, na koje javne pozive se uopšte mogu prijaviti.

Naime, kako je već nekoliko puta do sada upozoravano, novi Pravilnik o finansiranju odnosno sufinansiranju programa odnosno projekta neprofitnih organizacija i drugih fizičkih i pravnih lica u Brčko distriktu BiH nema jasne kriterijume za izdvajanje javnih sredstava, niti jasne kriterijume dodjele istih krajnjim korisnicima. Iako je Pravilnik usvojen od strane Vlade Brčko distrikta BiH sa svim svojim sadržajem, tumačenje istog ostavljeno je na volju odjeljenjima koja finansiraju odnosno sufinasiraju programe, odnosno projekte, neprofitnih organizacija, fizičkih i pravnih lica. I kako to obično i biva nastaju ozbiljne razlike i samovolja u tumačenju, koje proizvode nesigurnost kod potencijalnih korisnika tih sredstava.

Trenutno šest odjeljenja Vlade Brčko distrikta BiH podržava rad neprofitnih organizacija iz javnih sredstava. Tumačenje Pravilnika je veoma različito u pogledu selekcije djelatnosti i ciljeva kojima se bave neprofitne organizacije i shodno tome definisanje mogućnosti da li se njihov rad može podržati kroz izdvajanja za neprofitne organizacije u tom odjeljenju.

Još gora situacija je u pogledu mogućnosti prijave na javne pozive. Jedan od uslova za prijavu na javni poziv je da neprofitna organizacija nije dobila sredstva za finansiranje odnosno sufinansiranje projekta odnosno programa od drugog budžetskog korisnika.

Pomenutu izjavu odjeljenja tumače različito, iako to vjerovatno nije tako inicijalno zamišljeno. Shodno tome imamo situaciju da neka odjeljenja zauzimaju stav da na javni poziv se ne može prijaviti neprofitna organizacije koja ima odobren program/projekat u drugom odjeljenju (dakle trenutno aktivan program/projekat), druga da se može imati aktivan projekat/program u nekom odjeljenju ali ne i u tom na čiji se javni poziv prijavljuje, treća da se može sa nekoliko projekata/programa prijaviti u okviru istog javnog poziva, dok četvrti zauzimaju stav da se prijaviti na javni poziv može ukoliko se za iste namjene nisu dobila sredstva od drugih korisnika.

Dakle, ono što je očito je da – jasnih kriterijuma za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa/projekata neprofitnih organizacija nema! A jako je bitno da se oni postave. I da budu jednoobrazni.

Na taj način bi se eliminisalo gubljenje vremena na prijave onih koji na to nemaju pravo, definisali jasni uslovi podrške neprofitnim organizacijama i olakšao sam rad neprofitnih organizacija u toku godine, posebno onih koji se u potpunosti oslanjaju na sredstva iz lokalnih izvora.

Konfuziju u javnom pozivu stvara i činjenica da se na javni poziv mogu prijaviti udruženja građana, fondacije, pravna i fizička lica. Iako je finansiranje pravnih i fizičkih lica iz lokalnih sredstava za projekte i programe predviđeno i samim Pravilnikom, to je praksa koja se skoro pa nikako ne primjenjuje jer i za to ne postoje jasni kriterijumi kako da se to sprovede u djelo.

Nama, kojima je u interesu razvoj lokalne zajednice, ostaje nejasno, da li oni koji dodjeljuju sredstva čak i nakon tri godine ne mogu ili ne žele da se usaglase oko ovog pitanja i da li je možda krajnji cilj stvoriti što veću konfuziju kako bi se civilni sektor, pojedinci i pravna lica koja žele koristiti javna sredstva za uvođenje nekih društvenih promjena u tom pokušaju u startu naveli da odustanu. Jedino što je jasno je da istinski nosioci promjena na lokalnom nivou nakon više od 10 godina borbe neće odustati i da će svojim inicijativama nastaviti da ukazuju na propuste i traže odgovornost onih koji iste stvaraju.

Izdvojeno