bdf.brcko@gmail.com

Ovo je moguće samo u Brčko Distriktu: Diplome sa dva univerziteta pod upitnikom???

Ovi univerziteti još čekaju upis u registar kod Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH.

Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH i Evropski univerzitet u Brčko distriktu još čekaju upis u registar kod Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH.

Od tri visokoškolske ustanove u Brčko distriktu u državni registar akreditovanih ustanova u BiH upisana je samo Visoka škola računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA, koji je i u mapivisokoškolskih ustanova u BiH, sačinjenoj od strane neformalne grupe studenata „Akreditovanevisokoškolske ustanove – priznate diplome“.

Kao i ostale dvije, eMPIRICA je radila sa početnom akreditacijom do obezbjeđenja upisa u državni registar 5. jula ove godine, sa rokom važnosti akreditacije četiri godine. Sa druge strane, Internacionalni univerzitet Brčko distrikt BiH i Evropski univerzitet u Brčko distriktu još čekaju upis u registar kod Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH.

Internacionalni univerzitet BD BiH posljednje zvanično oglašavanje imao je za dodjelu diploma diplomcima osnovnih, magistarskih i doktorskih studija 10. jula, pred kolektivi godišnji odmor zaposlenih do 30. avgusta. Rektor ovog Univerziteta je Akademik Prof. dr Velimir Sotirović, koji jenapunio 85 godina.

Nakon odobrenja za rad od nadležnog Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH, početkom 2013. godine Univerzitet je pokrenuo aktivnosti za reakreditaciju, odnosno obnovu akreditacije, a sve što je do sada postignuto je dobijanje rješenja o ispunjenosti uslova za akreditaciju i dozvole za rad, za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, što nije bilo dovoljno za upis u registar kod HEA BiH.

Takođe, nije bilo dovoljno ni to što su prošli postupak eksterne evaluacije i dobili Certificate of International Accreditation od Interrnational Accredtitation Organization, jer ga je provela nevladina organizacija.

– Očekujemo upis u registar Agencije BiH prije početka nove akademske godine. Stvoreni su svi potrebni preduslovi, formirana komisija je uradila svoj posao u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju BiH, sa kojim je usklađen i Zakon o visokom obrazovanju Brčko distrikta BiH, kaže za portal Antikorupcija.info rektor prof. dr Velimir Sotirović.

Evropski univerzitet u Brčko distriktu, koji se bavi visokim obrazovanjem na sva tri ciklusa studija i naučno-istraživačkim radom sa ciljevima koji uključuju unapređenje znanja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, takođe je na spisku VŠU čije diplome i zvanja nisu priznati prema tumačenju Okvirnog zakona o visokom obrazovanju i osiguranje kvaliteta u BiH Ministarstva civilnih poslova BiH.

Prvi i najstariji univerzitet u Brčko distriktu BiH uvjerava studente da posjeduju sve potrebne akte i zakonske pretpostavke za rad i da su im diplome priznate u svijetu, a u stvarnosti stvari ne izgledaju baš tako. Ova visokoškolska ustanova nije u registru HEA BiH, a prema članu 54. stav 1 Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH akreditovanim visokoškolskim ustanovama smatraju se isključivo one visokoškolske ustanove koje su upisane u državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. A za konkurisanje za rad u javnim ustanovama priznate su samo diplome koje izdaju visokoškolske ustanove upisane u registar Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta u BiH.

Poslednje zvanične informacije iz brčanskog Univerziteta o njegovom statusu, kada je u pitanju akreditacija, su još iz maja prošle godine. Taj akt potpisao je Akademik prof. dr Nedeljko Stanković, koji je nedavno izabran u novi Upravni odbor HEA BiH.

U toj informaciji stoji da su 8. decembra 2018. godine podnijeli Zahtjev za reakreditaciju, te da je stav Odjeljenja za obrazovanje Brčko distrikta da licenca i akreditacija važe sve dok se ne riješi po tom zahtjevu. Odjeljenje je iznijelo tvrdnje da se rad odvija u skladu sa zakonskim propisima, jer Univerzitet ima dozvolu zar rad, odnosno licencu i prvu akreditaciju, te da postoje uslovi da se izdate diplome od ove ustanove priznaju i nostrifikuju. Ali, kako im je to uvjerenje izdalo Odjeljenje Distrikta, ono po tumačenju zakonskih propisa kada je u pitanju Okvirni zakon o visokom obrazovanju i osiguranje kvaliteta, ipak, nije validno.

Akreditaciju je Univerzitet tražio još 2013. godine, naredne godine je zahtjev dopunio, kao i
Urgencijom na kraju 2016. godine. Novi zahtjev je podnio na kraju 2018. godine, a uz njega dostavio i Samoevaluacijski izvještaj, prema propisanom obrascu HEA BiH. Dostavio je i svoje kontakte sa Agencijom HEA i komisijom stručnjaka u postupku akreditacije. Taj zahtjev takođe je potpisao V.D. rektora Stanković, dok je aktuelni rektor, 80. godišnji Emeritus prof. dr. sc. Radoslav Galić.

Iz Univerzita tvrde da se njihove diplome nalaze u registru priznatih u Centru za informisanje i priznavanje diploma (CIP), ali takvih podataka nema u CIP Mostar. Na njihovoj stranici nema informacije ni o licenciranim visokoškolskim ustanovama u BiH, sa obrazloženjem da je, zbog ažuriranja podataka o priznatim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini, privremeno skinuta sa web stranice.

Izvor: studomat.ba

Izdvojeno