bdf.brcko@gmail.com

Mada svakodnevno slušamo izvještaje da je neko preminuo od koronavirus, relativno veliki broj Brčaka misli da ovaj virus ne postoji?

U tu svrhu napravljana je anketa koja je bila dostupna stanovništvu od 8. 2. do 21. 2. 2021. godine. Stanovništvo je o anketi upoznato putem javnih medija, a sadržala je 10 pitanja.

Kompletan izvještaj o rezultatima ankete danas je objavljen na zvaničnoj veb stranici Vlade Brčko distrikta, a neki od rezultata su iznenađujući i, reklo bi se, zabrinjavajući.
Prije svega, valja napomenuti da je anketi pristupilo 1.310 stanovnika Brčko distrikta, te da uzorak nije reprezentativan, niti je u skladu sa bilo kojom metodologijom istraživanja javnog mnijenja. Ipak, uzevši u obzir broj anketiranih građana, rezultati se svakako ne mogu zanemariti-

Anketu je popunilo 704 stanovnika ženskog pola i 606 muškog pola. Posmatrajući stepen obrazovanja najviše ispitanika je visoko obrazovanih i to 46,6% ispitanika, potom slijede ispitanici sa srednjoškolskim obrazovanjem i to 42%, sa magisterijem i doktoratom je zastupljeno 9% ispitanika, dok 2,4% ispitanika ima niže obrazovanje.

Kada se posmatra starosna struktura najviše je zastupljeno stanovništva koji imaju između 18 i 30 godina i to 34,6%, potom slijedi 29,2% stanovništva koje ima između 31 i 40 godina, 19,1% stanovništva ima između 41 i 50 godina, 13,4% ispitanika ima između 51 i 65 godina, dok 3,7% ispitanika ima preko 65 godina. Posmatrajući radni status ispitanika najviše je zaposlenih u privatnom sektoru i to 32,9%, potom slijede zaposlenici u državnom sektoru i to 30,3%, ispitanici koji su nezaposleni su zastupljeni sa 20,5%, učenici i studeni su zastupljeni sa 10,3% dok se najmanje ispitanika penzionera i to 5,9%.

Na pitanje da li ćete se vakcinisati bilo je najviše pozitivnih odgovora i to 46,5% ispitanika je reklo da će se vakcinisati, 26,8% ispitanika je reklo da se neće vakcinisati, međutim 17% ispitanika je reklo da će se vakcinisati samo ako budu morali.

Ovo dovodi do postotka od 43,8% ispitanika koji se neće vakcinisati, dok je 9,7% ispitanika još neodlučno.

Prilikom izbora motiva za vakcinaciju najviše je ispitanika zabrinuto za očuvanje zdravlja i zaštite od virusa – COVID-19 i to je izjavilo 56,7% ispitanika potom slijedi motiv sticanja kolektivnog imuniteta i sprečavanje širenja zaraze koje je 44,5% ispitanika izjavilo, mogućnost putovanja i izbjegavanje „travel ban“ je izjavilo 37,4% ispitanika, dok je 10,6% ispitanika reklo da je jedan od motiva vakcinisanja zahtjev poslodavca i očuvanje radnog mjesta.

Motivi da se stanovništvo Brčko distrikta ne vakciniše su takvi da je najviše ispitanika izjavilo da vakcine nisu prošle sve zakonske regulative i to je izjavilo 67,5% ispitanika, da nemaju povjerenja u farmaceutsku industriju je izjavilo 43,9% ispitanika, da – COVID-19 virus nije opasan je izjavilo 11,5% ispitanika, da korona ne postoji i da je to obična gripa izjavilo je 9,9% ispitanika, dok je 7,6% ispitanika izjavilo da se sastav vakcine protivi etičkim i vjerskim principima.

Zanimljivi su i odgovori na pitanje koju vakcinu bi izabrali naši sugrađani. Čini se da Brčaci najviše vjeruju Rusima. Naime, najviše ispitanika bi primilo vakcinu
Sputnik V, i to 56,1% ispitanika, potom slijedi vakcina Pfizer-BioNTech koju bi primilo 43,8% ispitanika, nakon toga slijedi Sinovac koju bi primilo 26,1% ispitanika, dok bi 13,2% ispitanika primilo vakcinu Moderna, a 10,4% ispitanika bi primilo vakcinu Oxford-AstraZeneca.

 

Izdvojeno