bdf.brcko@gmail.com

Sa 55. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH

Na započetoj 55. redovitoj sjednici Skupština Brčko distrikta BiH usvojila je, u prvom čitanju, izmjene i dopune Kaznenog zakona Brčko distrikta kojim će ovaj Zakon biti usklađen s konvencijama Vijeća Europe, odnosno sa Istanbulskom konvencijom o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji i Lanzarote konvencijom o zaštiti djece od seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja, a koje je BiH potpisala 2013. godine.

Predsjednik Skupštine Siniša Milić napomenuo je da je Republika Srpska već implementirala rješenja iz Istanbulske konvencije kroz svoje zakonodavstvo dok je Federacija BiH na putu da to učini.

Foto 55. rs„Sigurno je da ćemo do drugog čitanja pokušati, u saradnji s Pravosudnim povjerenstvom Distrikta, koje je i predlagač ovih izmjena i dopuna, riješiti sve nedoumice da bi Zakon, na koncu, dobio potrebnu potporu“, rekao je predsjednik Skupštine.

Vršitelj dužnosti tajnika Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH Rade Mitrović rekao je da Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Brčko distrikta BiH, pored izmjena i dopuna postojećih odredaba, sadrži i 42 članka u kojima su propisana nova kaznena djela i nove odredbe.

Mitrović je istaknuo da je Nacrtom predviđena uspostava posebnog registra osoba koje su pravomoćno osuđene za kaznena djela protiv spolnog integriteta braka i obitelji u kojima su žrtve djeca.

„Izmjenama i dopunama postojećih odredaba mijenja se i definicija pojma djeteta i u smislu ovoga Zakona djetetom će se smatrati osoba koja nije navršila osamnaest (18) godina“, rekao je Mitrović na sjednici tijekom izlaganja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona Brčko distrikta.

Foto 3 55. rs

Na 55. redovitoj sjednici Skupština je usvojila Odluku o poništenju Odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje četiri člana Izbornog povjerenstva Brčko distrikta BiH i usvojila odluku o ponovnom raspisivanju javnog oglasa za imenovanje članova Izbornog povjerenstva Distrikta.

Usvojena i odluka o utvrđivanju prestanka mandata člana Pravosudnog povjerenstva Brčko distrikta BiH.

Jednoglasno su usvojene odluke o utvrđivanju javnog interesa za sljedeće namjene:

1. izgradnju ulice u stambenom naselju Centar

2. izgradnju ceste u Bubanju u MZ Dubrave

3. izgradnju ulice u stambenim naseljima Stanovi, Potočari i Brezik

4. izgradnju ceste u MZ Brezovo Polje selo

5. izgradnju parkirališta u Uzunovića ulici

6. izgradnju ceste u MZ Buzekara

7. izgradnju ceste u MZ Ulović

8. regulaciju rijeke Brke, uzvodno od mosta na Kožari.

Nastavak 55. redovite sjednice planiran je za iduću srijedu.

Prije početka 55. redovite sjednice Skupština je završila 54. redovito zasjedanje.

Izdvojeno