bdf.brcko@gmail.com

Akreditacija i za treću visokoškolsku ustanovu u Brčko distriktu – akreditovan Internacionalni univerzitet

Sveukupno, utisak je da se u brčanskom visokom obrazovanju polako počinje raspetljavati situacija i da to nije bez zasluga i neformalne grupe studenata, koji su odlučili da se bore za uvođenje reda i ostvare cilj da diplome izdaju samo akreditovane visokoškolske ustanove.

U protekloj nedjelji, osim Evropskog univerziteta, institucionalnu akreditaciju dobio je  i Internacionalni univerzitet u Brčko distriktu, čime su se pridruži, u julu prošle godine akreditovanoj Visokoj školi računarstva i poslovnih komunikacija eMPIRICA.

Radi se o grupi visokoškolskih ustanova koje se, po Preporuci Agencije za razvoj visokog obratzovanja i osiguranje kvaliteta BiH i izvještaja i mišljenja Komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta o davanju preporuke za akreditaciju, upisuju u Državni registar visokoškolskih ustanova u BiH.

Na osnovu Izvještaja i Mišljenja Komisije, te Preporuke Agencije HEA BIH, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko distrikta je analizirajući dokumente ocijenilo da su ispunjeni uslovi za akreditaciju i donijelo Rješenje o institucionalnoj akreditaciji Internacionalnog univerziteta u Brčko distriktu, na period od četiri godine. Uz obavezu da prije isteka akreditacije, šest mjeseci ranije, podnese zahtjev za reakreditaciju.

Prema istraživanju neformalne grupe studenata „Akreditovane visokoškolske ustanove – priznate diplome“, u Distriktu  djeluju četiri Univerziteta sa 23 fakulteta, jedna Visoka škola, Organizaciona jedinica Univerziteta Istočno Sarajevo i Sveučilišta Mostar, a formalnuo u registru Vlade distrikta su još dva fakulteta Univerziteta Sarajevo.

Tako je prema zvaničnim podacima iz registra Odjela za obrazovanje Vlade Brčko distrikta BiH još nejasna akreditacija Odsjeka Odnosi s javnošću na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru, jer Odsjek radi sa rješenjem i odobrenjem za rad brčanskih vlasti, ali nema akreditaciju već je ima samo matično Sveučilište. Dosta jasnija je situacija sa Dislociranim odjeljenjem Univerziteta u Sarajevu, koje je prije dvije godine prestalo sa izvođenjem nastave.

Kao i za mostarski Odsjek, nejasno je da li se na akreditaciju HEA BiH i matični Univerzitet u Istočnom Sarajevu može osloniti Ekonomski fakultet u Brčko distriktu. On posjeduje odobrenje za rad dato od strane Ministarstva za naučno tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS za matičnu ustanovu sa lokacijom i u Brčko distriktu i još nekoliko gradova. Posebnu dozvolu od resornog ministarstva ima samo za izvođenje inoviranog studijskog programa ekonomije od akademske 2019/2020. godine.

Slična situacija je i sa Odjeljenjem Univerziteta za poslovni inženjering i menadžment Banja Luka u Brčko Distriktu  BiH, koje se svojih sedam fakulteta „naslanja“ na akreditaciju banjalučke matične ustanove od HEA BiH.

Ekonomski fakultet, kao ni Univerzitet PIM  nisu u registru brčanskog Odjela za visoko obrazovanje. Takođe ni Univerzitet „Privredna akademija“, koja sa tri fakulteta posjeduje Rješenje i odobrenje za rad brčanskog Odjela od 22.10.2020.godine. Međutim, u njemu je odredba da to rješenje automatski ne znači da su akreditovani kod HEA BiH, već za upis u Državni registar po utvrđenoj proceduri i po ispunjenju uslova prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju BiH moraju podnijeti zahtjev.

Sveukupno, utisak je da se u brčanskom visokom obrazovanju polako počinje raspetljavati situacija i da to nije bez zasluga i neformalne grupe studenata, koji su odlučili da se bore za uvođenje reda i ostvare cilj da diplome izdaju samo akreditovane visokoškolske ustanove. Koji su između ostalog javnom kampanjom ukazivali na bitnu činjenicu da, prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u BiH, samo akreditovana visokoškolska ustanova može izdavati akademske stepene i diplome.

“Imamo informacije da su iz Evropskog univerziteta po dobijanju akreditacije reagovali ukazujući da je predugačak period, više od osam godina, koji je vlastima u Brčko distriktu i na nivou BiH bilo potrebno da razmotre njihov zahtjev za akreditaciju. Istina, ima pritužbi i na iznenadno davanje akreditacije za ovaj Univerzitet zbog činjenice da je njihov suosnivač Nedeljko Stanković odnedavno član Upravnog odbora Agencije HEA BiH, da je profesorica na ovoj VŠU supruga aktuelnog načelnika Odjela za obrazovanje Zorana Bulatovića.

Takođe i da su rektori Evropskog i Internacionalnog univerziteta emeritusi Radoslav Galić i Velimir Sotirović u devetoj deceniji života, dakle ne bi mogli biti na tim pozicijama jer nisu redovni profesori. Ali, o tim detaljima ćemo se baviti u nastavku kampanje”, reakcije su iz grupe “Stop neakreditovanim fakultetima”, na najnovija dešavanja kada je visoko obrazovanje u Distriktu u pitanju.

 

 

Izvor: antikorupcija.ba

Izdvojeno