bdf.brcko@gmail.com

Ko i zašto u Brčko Distriktu koči izgradnju autoceste Sarajevo-Beograd?

Povodom informacija koje su plasirane putem lokalnih i brojnih drugih portala u državi pod vrlo malicioznim naslovom „Izgradnju trase autoceste Sarajevo – Beograd koči Brčko distrikt BiH“, te iznošenja niza netačnih informacija, Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, daje sljedeće saopštenje:

U tekstovima se navodi da je Zavod za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH, kako je istakao ministar Mitrović, predložio trasu dužine 54 km, dok je ranijom planskom dokumentacijom dužina iznosila 31km, i iznio mišljenje da jedan od ključnih problema u realizaciji puta može biti Brčko distrikt BiH.

Obzirom da se u nekim tekstovima ističe i da bi predložena trasa trebala da se reviduje od strane stručnjaka iz JP Autoputevi Republike Srpske i JP Autoceste Federacije ili da se traži druga referentna kuća za projektovanje trase, čime se želi sugerisati zaključak da Zavod nije relevantna kuća, što je krajnje nedobronamjerno, neargumentovano, neodmjereno i maliciozno javno iznošenje takvog mišljenja.

Radi objektivnog informisanja građana i svih ostalih zainteresiranih institucija i pojedinaca iznosimo sljedeće činjenice:

Prostorni plan na koji se poziva uvaženi ministar je važeći plan „Prostorni plan Brčko distrikta Bosne i Hercegovine 2007 – 2017.godine“ koji predstavlja glavni i osnovni planski dokument za Distrikt. U navedenom Planu trasa autoputa Sarajevo-Beograd nije planirana niti na bilo koji drugi način tretirana kako je to izneseno u javnosti.

U predmetnoj planskoj dokumentaciji ranijim planom su na prostoru Brčko distrikta BiH definisane brza cesta Tuzla-Orašje i autoput u pravcu istok – zapad Bijeljina – Banja Luka. Navedenom trasom ove autoceste je planirana gradska obilaznica koja je trebala biti dio trase buduće autoceste, sa dvije trake i jednom zaustavnom trakom i svom pratećom opremom i signalizacijom. Prilikom izrade projektne dokumentacije, a zatim izvođenja radova, nisu ispoštovani uslovi utvrđeni ovim planom, nego je obilaznica isprojektovana kao gradska saobraćajnica sa raskrsnicama u nivou, a ne priključnim petljama, te je i pomjerena osovina trase, čime nisu ispoštovane osnovne planske smjernice, a u smislu troškova izgradnje buduće autoceste, nanesene i ogromne finansijske štete.

Po ovom Planu Brza cesta Tuzla-Orašje kroz Brčko distrikt BiH s jednim priključkom u blizini naselja Brka imala je dužinu od oko 30km kroz teritorij Brčko distrikta BiH.

Dio trase Bijeljina – Banja Luka planiran je kao autocesta sa priključnim mjestima na pozicijama ukrštanja sa postojećim magistralnim i regionalnim putevima i to trasom postojeće obilaznice. Dužina navedene trase na području Brčko distrikta BiH bila je planirana oko 33km.

Iz navedenog je vidljivo da u važećem planu ukupna dužina planiranih koridora iznosi oko 63km.

Izmjenom strateških dokumenata i ciljeva na nivou entiteta, planiranja izgradnje autoceste Sarajevo – Beograd i pomjeranjem kontakt tačaka sa Distriktom, bilo je neophodno usaglašavanje i izmjena prostorno-planske dokumentacije i na području Brčko distrikta BiH kako bi se prostorno-planska dokumentacija usaglasila sa entitetima.

Na osnovu toga Vlada je predložila Odluku o izmjeni i dopuni plana, te je Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, dana 10.03.2021.godine donijela je Odluku o pristupanju izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Brčko distriktu BiH kojom je izrada povjerena Zavodu za planiranje, projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH.

Na osnovu utvrđenih smjernica definisanih od strane nosioca pripreme Gradonačelnik je imenovao interdisciplinarni tim, a Vlada je donijela Odluku o imenovanju tima za praćenje i implementaciju ovog projekta, pri čemu su kao saradnici angažovani najznačajniji stručnjaci u BiH a i šire iz navedenih oblasti koji su zajedno s stručnim licima iz Zavoda za planiranje projektovanje i razvoj Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH, te metodologijom izrade ove vrste dokumenata utvrdili i analizirali tri osnovne varijante sa pet kombinacija podvarijanti trase autoceste Sarajevo-Beograd na području Brčko distrikta BiH zajedno sa priključnim trasama koje bi predmetni autoput vezale s autocestom prema Vukosavlju (Banja Luci) i dijelom autoputa u Federaciji BiH na području opštine Orašje.

Nakon istraživanja na terenu, te na osnovu potrebne dokumentacija i podloga studiozno se pristupilo izradi višekriterijalne analize, te na maksimalno profesionalan i tehničkoj struci baziran pristup i definisana je optimalna trasa autoputa Sarajevo-Beograd, poštujući od strane entiteta utvrđene priključne tačke na granicama Brčko distrikta BiH. Uvažavajući sugestije i mišljenja stručnog tima kojeg je formirala Vlada, te sugestija i prijedloga od stane predstavnika nadležnih Odjeljenja i javnih preduzeća tokom nekoliko održanih prezentacija, Zavod je dana 30.11.2021.godine dostavio prednacrt Plana nosiocu pripreme – Odjeljenju za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH

Moramo posebno naglasiti da predloženi dio trase autoputa Sarajevo – Beograd na području Brčko distrikta BiH ima dužinu od cca 33km, a ne 55 km kako je to javnosti prezentirano.

U okviru procesa definisanja i predlaganja najpovoljnije trase na isti način i pod istim kriterijima definisani su i dijelovi trase autoputa na području Brčko distrikta BiH koje će autoput Sarajevo-Beograd na području Brčko distrikta BiH povezati s zapadnim dijelom Republike Srpske  u pravcu opštine Vukosavlje na području KO Marković Polje i Federacijom BiH u pravcu Orašja na području KO Krepšić.

Navedena dva koridora koriste dijelom zajedničku trasu u dužini od cca 9km, čime je sa ranijih 63km, dužina svih trasa autoceste kroz Distrikt smanjena na 54km.

Predmetni prednacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana 2007-2017.godina je verifikovan i prihvaćen od strane nosioca pripreme Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, dana 3.12.2021.godine.

U vezi navoda koji govore o tome da javna preduzeća Autoceste Federacije i Autoputevi Republike Srpske treba da reviduju ponuđena rješenja, ističemo sljedeće: Zakon o prostornom planiranju i građenju Brčko distrikta BiH, jasno definiše postupak donošenja dokumenata prostornog planiranja, i postoje jasno definisani koraci donošenja zakona. Nakon prihvatanja nacrta od strane nosioca pripreme, Plan se izlaže na javni uvid i organizuje javna rasprava kada svi zainteresirani mogu dati svoje primjedbe i prijedloge.

Zavod je svakako otvoren da sa predstavnicima entitetskih vlasti i resornih javnih preduzeća razgovara i prihvati sve stručne sugestije i primjedbe, ukoliko se predloženo rješenje može poboljšati, a kako to i Zakon nalaže.

Na osnovu svega izrečenog, jasno je da su Zavod i stručni saradnici i konsultanti dali maksimalan doprinos da se utvrde najpovoljnije trase i sve to vrlo transparentno, odgovorno i profesionalno.

Što se tiče referentnosti Zavoda da radi ovakav dokumenat, ističemo da je u Zavodu od oktobra stalno uposleno 13 raznorodnih inženjera, sa nekoliko magistara i dva doktora tehničkih nauka, pravnici i ekonomisti, svi sa višegodišnjim iskustvom, čime je osposobljen za izradu planske i projektne dokumentacije iz okvira svoje nadležnosti, gdje nam je cilj da postanemo jedna on najreferentnijih kuća iz ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Završetak poslova na izradi ovog plana Zavod će do kraja završiti profesionalno i stručno, uz punu odgovornost prema osnivaču i javnosti, i da smo uvijek na raspolaganju za pružanje tačnih i relevantnih informacija., a kako se ne bi donosili pogrešni zaključci u javnosti.

 

 

 

Press Zavoda za planiranje, projektovanje i razvoj

Izdvojeno

Milić: ,,Ono što je za vas (Bošnjake) loše, za mene je dobro, što je vama (Bošnjacima) dobro, meni nije,’’

Po ko zna koji put pokazalo se da sve ono što se radi u Brčko Distriktu dvadeset i nešto godina, sa ciljem implementacije Mirovnog...

PLATI IM, GRADONAČELNIĆE, SAMO NEKA TE NE SAVJETUJU!

Novi gradonačelnik Brčko distrikta Zijad Nišić je sa nekoliko poteza iskazao pristojnu političku i opštu kulturu, te široku otvorenost za saradnju, što je naišlo...

Da li je moguće da se u Brčko Distriktu građani ne mogu slobodno nacionalno izjašnjavati, moguće je??

Kako javljaju mediji "Ševal Memić iz Brčkog - Bosanac u Brčko Distriktu BiH vodi bitku s vjetrenjačama. U matičnom uredu su mu odbili izdati...

Na defileu povodom neustavnog 9. januara i ove godine ozloglašeni proruski bajkeri “Noćni vukovi”

Članovi proruske organizacije "Noćni vukovi" učestvovali su na današnjem defileu povodom obilježavanja 9. januara u Istočnom Sarajevu. Noćni vukovi bili su i prošle godine u...

BRČANSKA BORBA ZA PROMJENE (VLAST): MORAM UĆI U VLAST, STRAŠNO ME SE TIČE

Nakon 30-tak godina vladanja jedna politička partija (SDA) odlazi sa vlasti, a sa time slijedi i gubitak preko hiljadu postavljenja u raznoraznim institucijama, na...

KO I KOJIM CIVILNIM ŽRTVAMA RATA U BRČKOM PODIŽE SPOMENIK?

Gotovo bez bilo kakve javne najave, u zaleđu brčanske Vijećnice ubrzano su započeli građevinski radovi, tako da većina stanovnika Brčko Distrikta ne zna šta...

Arogancija brčanskog pravosuđa: I sudije su ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti

„ i sudije su samo ljudi kao i drugi smrtnici i nisu imuni od iskušenja neograničene vlasti. Iz ovoga nastaje  imperativ  njihovog ograničenja  kako...

ANALIZA: KAKO BRČANSKA VLAST NEODGOVORNO TROŠI JAVNI NOVAC

Da brčanska vlast već godinama pokazuje apsolutnu nesposobnost i neodgovornost u racionalnom i zakonitom trošenju javnog novca može se precizno ilustrirati kroz nekoliko primjera...